5LINX, Pwodwi 5LINX, Sèvis 5LINX , Pwodwi, Sèvis, 5LINKS, 5 Links, 5 linx, www.5LINX.com, 5linx.com, five links, 5link, MontaVida, Kafe

Viv Yon Vi Miyò Ak MontaVida™

MontaVida plis pase yon lòt tas kafe. Se yon bwason ki prepare ak engredyan k ap byen nouri ou, tankou lwil MCT, ki te entegre byen nan pwogram pou pèdi pwa. Nou ajoute grenn ramon —ki chaje ak eleman ki nouri, mineral, vitamin ak anti-oksidan enpòtan- nan grenn kafe yo avan nou pile yo. Pran san w pou bwè bon ti kafe ki byen dou ak byen gou sa a, epi sonje li chaje ak engredyan ki bon pou sante ou pou ede ou prepare pou sa ki pi devan nan jounen an.

Kounye a ou kapab bwè yon tas kafe ki gen yon bon ti gou byen dou ak engredyan bon kalite y ap pote devan pòt ou! Bliye bagay kouri al achte kafe granm maten an! Nou genyen poud kafe ak tas kafe ki tou prepare pou w rejwi tout sa ki bon nan MontaVida.

Pou kòmande, ale sou sit 5linxwellness.com

Fè pati rezo sosyal MondaVida

Facebook  |  Twitter  |  Instagram  |  Pinterest  |  Google+